οροι χρησης

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.teleshop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») με  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2311470450

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο εκάστοτε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» συνδρομητής ,ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όροι χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο . Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών που πουλάει και απλώς αναγράφει  τα στοιχεία που του παρέχει ο κατασκευαστής ή προμηθευτής.

Ευθύνη Χρήστη/Πελάτη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες Πολιτική τιμών

2.Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

3. Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Η Tele shop διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή σας στο www.teleshop.gr να ειδοποιήστε για νέα προϊόντα και προσφορές , να σας αποστέλλει κατά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά e-mail με νέες προσφορές και προϊόντα.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟΥ

 

Άρθρο 1. Οι ενδιαφερόμενοι που κάνουν χρήση των παρακάτω Υπηρεσιών οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις καθώς επίσης και τους όρους χρήσης. Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας  καθώς και η χρησιμοποίηση των Υπηρεσιών της Εταιρείας μας για χάρη συντομίας στο εξής θα αναφέρετε ως Πάροχος συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όλον των όρων αυτών.

Όσοι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν την Υπηρεσία Πρόσβασης και παρακολούθησης των Κινητών τηλεφώνων ή εφαρμογών mobile tracking που στο εξής θα αποκαλούνται Συνδρομητές για χάρη συντομίας και δεν συμφωνούν με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, οφείλουν να μην προβούν σε χρήση των Υπηρεσιών αυτών . Η χρήση των Υπηρεσιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε χρήστες 18 ετών και άνω.

1.1 Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται, υπόκεινται σε μεταβολές και ο Πάροχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια του στίγματος την επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη η παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω των συγκεκριμένων Υπηρεσιών.

Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις και Ευθύνη Του Παρόχου:

2.1.O Πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του στον Συνδρομητή με τη διάθεση κωδικού για online πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη πρόσβαση του Συνδρομητή στο Διαδίκτυο, την οποία αναλαμβάνει με δική του υποχρέωση , μέσα , και έξοδα ο Συνδρομητής, καθώς επίσης και για οποιανδήποτε κόστος προκύψει από τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου για την αποστολή δεδομένων μέσω του ιντερνέτ που θα στέλνει η συσκευή του τηλεφώνου του στον server

2.2 Ο πάροχος ευθύνεται μόνο για την καλή και ομαλή λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών της . Ρητά συμφωνείται ωστόσο, ότι δεν ευθύνεται για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, άμεσες ή έμμεσες ζημίες του Συνδρομητή.

2.3. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου: Για την παρακολούθηση των οχημάτων , κινητών τηλεφώνων μέσω του Διαδικτύου, ο Συνδρομητής απαιτείται να έχει Η/Υ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο (internet). Στα πλαίσια της Υπηρεσίας, ο Συνδρομητής λαμβάνει Όνομα και Κωδικό Χρήστη για την πρόσβαση στο σχετικό διαδικτυακό τόπο (website) www.tracking-platform.com/track . Ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα λήψης (download) αρχείου με τα ιστορικά στοιχεία για τις συσκευές του στον προσωπικό του υπολογιστή.

2.4. Ο πάροχος δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία του Συνδρομητή, σε περίπτωση που εξαιτίας ενεργειών αναγκαίων για τεχνικούς ή λειτουργικούς λόγους, ή λόγους συντήρησης του εξοπλισμού της επιχείρησης, παρεμποδίστηκε, ή κατέστη δυσχερής η παρεχόμενη υπηρεσία.

2.5. Ο πάροχος διευκρινίζει ότι η υπηρεσία αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ιατρικές εφαρμογές ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διάσωση ασθενών ή άλλες επείγουσες ανάγκες επί θεμάτων ζωής.

Άρθρο 3 – Αμοιβή :
Με την αγορά της εφαρμογής Mobile tracking θα σας παρέχετε πρόσβαση στην υπηρεσία εντοπισμού των κινητών σας τηλεφώνων που ανήκουν στην ιδιοκτησία σας για το χρονικό διάστημα βάση του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη νόμιμη χρήση της υπηρεσίας από την πλευρά του Συνδρομητή, ο οποίος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση αυτής. Ο συνδρομητής υποχρεούται και φέρει την αποκλειστική ευθύνη να εγκαταστήσει της εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα που είναι στην ιδιοκτησία του ή με σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη αυτών, καθώς επίσης και την συγκατάθεση των ατόμων όταν έχουν μια συσκευή επάνω τους με εγκατεστημένη την εφαρμογή mobile tracking pro.

Άρθρο 4 – Αδυναμία Χρήσης – Προβλήματα Λειτουργίας – Αναστολή Παροχής:

4.1. O πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για αδυναμία χρήσης εκ μέρους του των παρεχομένων υπηρεσιών, αν αυτή οφείλεται ενδεικτικά σε λειτουργική ή τεχνική βλάβη του τερματικού εξοπλισμού (υπολογιστής, λειτουργικό σύστημα) ή του τηλεπικοινωνιακού υλικού (modem), διακοπή ρεύματος, διακοπή σύνδεσης της συσκευής GPS με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας κτλ ,ή σε οποιασδήποτε φύσεως προβλήματα του τοπικού δικτύου τρίτων (σύνδεση με το Διαδίκτυο), που αναγκαστικά χρησιμοποιείται για την πρόσβαση του συνδρομητή στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

4.2. Ο πάροχος δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα και τη συχνότητα λήψης πληροφοριών που παρέχονται στον Συνδρομητή στα πλαίσια της υπηρεσίας real Track στο βαθμό που αυτές διαμορφώνονται / εξαρτώνται από συστήματα πέρα από τον έλεγχο του Παρόχου. Πιο συγκεκριμένα, ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν ευθύνεται για τη συνεχή διαθεσιμότητα τηλεπικοινωνιακών δικτύων, την ακρίβεια των στιγμάτων θέσης της συσκευής, την πραγματική ταχύτητα / συχνότητα ενημέρωσης της για τα στίγματα αυτά, καθώς και για την πραγματική ταχύτητα / συχνότητα / πληρότητα ανανέωσης του πληροφοριακού περιεχομένου στις ιστοσελίδες της υπηρεσίας.

4.3 Ο Πάροχος σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η παρεμπιπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει αφιλοκερδώς η σε αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, η αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων.

4.4.Σε περίπτωση που ο Πάροχος υποχρεωθεί να αναστείλει την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας, ή προκειμένου να συμμορφωθεί με απόφαση, εντολή, οδηγία ή αίτημα Διοικητικής Αρχής, ή Δημόσιου Οργανισμού, τότε δύναται, αφού πρώτα ειδοποιήσει τον Συνδρομητή σε εύλογο χρόνο, να αναστείλει την παροχή όλων των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει της παρούσης σύμβασης. Στην περίπτωση της συμμόρφωσης με απόφαση, εντολή, οδηγία, ή αίτημα Διοικητικής Αρχής ή Δημόσιου Οργανισμού, το εύλογο του χρόνου της ειδοποίησης θα κριθεί από τον χρόνο κατά τον οποίο δημοσιεύτηκε, ή κοινοποιήθηκε στον πάροχο η απόφαση, εντολή, οδηγία, ή το αίτημα της Αρχής.

4.5. Σε όλες τις περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης, προβλημάτων και αναστολής της παροχής των προσφερομένων υπηρεσιών του άρθρου αυτού, ο Πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του συνδρομητή για τυχόν ζημίες (θετικές ή αποθετικές) και έξοδα που τυχόν θα τον επιβαρύνουν.

Άρθρο 5 – Ανωτέρα Βία:

5.1. Εάν από τους λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η παροχή της υπηρεσίας ή η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, κανένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται απέναντι στο άλλο και δεν δικαιούται καμία είδους οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση.

5.2. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι φυσικές καταστροφές, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι πολεμικές συρράξεις, οι καθολικές απεργίες, τεχνική βλάβη του τερματικού εξοπλισμού (υπολογιστής, λειτουργικό σύστημα) του παρόχου ή του τηλεπικοινωνιακού υλικού (modem) του παρόχου, διακοπή ρεύματος κ.λ.π. Επίσης, λόγοι ανωτέρας βίας για τον Πάροχο αποτελούν λειτουργικές ή τεχνικές βλάβες ή/ και αναστολή παροχής υπηρεσιών (προσωρινή ή / και μόνιμη) σε οργανισμούς, δίκτυα και συστήματα που παρέχουν πληροφορίες στα πλαίσια της υπηρεσίας real track, αλλά βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της Εταιρίας (π.χ. λειτουργία δικτύων GSM, GPRS, GPS, κλπ.)

Άρθρο 6 – Ο Πάροχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη νόμιμη χρήση της υπηρεσίας από την πλευρά του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστικά όλη την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ο συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη εάν εγκαταστήσει την εφαρμογή Mobile Tracking  σε τηλέφωνο το οποίο δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του ή τοποθετήσει το κινητό τηλέφωνο εντοπισμού σε άνθρωπο εν αγνεία του, ή σε μεταφορικό μέσο το οποίο δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του.

Άρθρο 7 – Λύση Της Σύμβασης:

Ο πάροχος πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω δικαιούται να διακόπτει την πρόσβασή του στο διαδίκτυο , με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, να διακόπτει την ισχύ της παρούσης προσωρινά, άμεσα και μονομερώς ή να την καταγγείλει οριστικά, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του συνδρομητή και χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή κανενός χρηματικού ποσού ως αποζημίωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Αν ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσης, ιδιαίτερα δε του άρθρου 6.
β. Αν ο συνδρομητής χρησιμοποιεί την παρεχόμενη υπηρεσία για λόγους που αφορούν ή ενισχύουν παράνομες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 8 – Γενικοί Όροι:

8.1. Όλοι οι όροι της σύμβασης αυτής θεωρούνται ουσιώδεις. Παραβίαση αυτών αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

8.2. Ακυρότητα κάποιου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή όλης της σύμβασης, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν τα έννομα αποτελέσματα τους.

8.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και με απόδειξη τον πάροχο για κάθε αλλαγή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 9.Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός των Υπηρεσιών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της του Παρόχου και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται η αντιγραφή των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 10- Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την σύμβαση αυτή, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 11 – Παραρτήματα

Την παρούσα σύμβαση και τα τυχόν παραρτήματα αυτής αποδέχονται όλοι οι συνδρομητές τσεκάροντας ότι συμφωνούν το ηλεκτρονικό πεδίο μέσω της διαδικτυακής σελίδας και ότι αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος κατά την εγγραφή τους στην αίτηση για χρήση ή αγορά συσκευής εντοπισμού., με τον τρόπο αυτό αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο συμβατικό κείμενο της αίτησης, και ισχύουν και εφαρμόζονται